.
TamilSriLankaEnglish (UK)
:

විශේෂ ව්‍යාපෘති අංශය

විශේෂ ව්‍යාපෘති අංශය භෞතික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය, ගුවන් සේවා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම, සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම, සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ භූමිකාව සහ ප්‍රතිරූපය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සදහා පොදු ඉසව් වලට සහභාගී වීම, වාර්තා/ ප්‍රකාශන පළ කිරීම සහ අභ්‍යන්තර සංඛ්‍යා ලේඛන රැස් කිරීම සහ සකස් කිරීම සම්බන්ධව වගකීම දරයි.

භෞතික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය

ශ්‍රි ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ කාර්යයන් මැනවින් ඉටු කිරීම සදහා අවශ්‍ය වන භෞතික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම් වශයෙන් විශේෂ ව්‍යාපෘති අංශය භෞතික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම් වශයෙන් විශේෂ ව්‍යාපෘති අංශය වර්තමානයෙහි ව්‍යාපෘති තුනකට මැදිහත් වී ඇත.

  • MRIA හි CAA කාර්යාලයක් තැනීම - සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියෙහි නිරුපද්‍රතතා අධීක්ෂණ කාර්යයන් මත්තල රාඡපක්ෂ ඡාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ සදහාද ව්‍යාප්ත කිරීමේ අරමුණ සහිතව MRIA හි  සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල ඉදි වෙමින් පවතී.
  • CAA පරීක්ෂක වරුන් සදහා වීරවිල ප්‍රදේශයේ පරීක්ෂක නිල නිවාස තැනීම
  • සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය සදහා කටුනායක, නයිකන්දේ මූලස්ථාන කාර්යාලයක් තැනීම

ගුවන් සේවා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම

සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියෙහි සිවිල් ගුවන් සේවා සංවර්ධන සහ අධ්‍යාපන කමිටුව (CADEC) එහි ආරම්භය සිදු වූ 2010 වර්ෂයේ සිට පාසල් සිසුන් සදහා ගුවන් සේවා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම මගින් සිවිල් ගුවන් සේවාව සම්බන්ධ මහඡනතාවගේ අවබෝධය වර්ධනය කිරීමෙහි නිරත වෙයි.
ගුවන් සේවා කෙෂත්‍රය සම්බන්ධව පාසල් සිසුන්ගේ දැනුම වර්ධනය කිරීමේ අරමුණ සහිතව තෙමසකට වරක් පලකරනු ලබන ‘ගුවන්සර‘ අධ්‍යාපන සගරාව අ.පො.ස(උ.පෙ) පන්ති පවත්වන පාසල් 2800 කට නොම්ලේ බෙදා හරිනු ලැබේ.

සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියෙහි හැකියා වර්ධනය

අන්තර් පුද්ගලික සම්බන්ධතා වර්ධනය කිරීම, පෞද්ගලිකත්ව වර්ධනය මෙන්ම සංස්ථා නිශ්පාදන හැකියාව වර්ධනය කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් විශේෂ ව්‍යාපෘති අංශය අධිකාරියෙහි සමස්ථ කාර්යය මණ්ඩලය සදහා වාර්ෂිකව එළිමහන් වැඩමුලුවක් සංවිධානය කරයි. සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය දායක මුදල් ගෙවන COSCAP-SA සහ SARI වැනි ඡාත්‍යන්තර සංවිධානයන්ගෙන් ලැබෙන තාක්ෂණික සහාය අධීක්ෂණය කරන විශේෂ ව්‍යාපෘති අංශය සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ ආයෝඡන වලට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ ප්‍රමාණය ඇගයීමට ලක් කරයි. ඒ සමගම COSCAP-SA, SARI සහ CAPSCA වැනි ඡාත්‍යන්තර සංවිධාන විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන දූත මෙහෙයන් සදහා අවශ්‍ය පරිපාලනමය සහාය ලබා දෙන්නේද මෙම අංශයයි.

CAA භූමිකාව සහ ප්‍රතරූපය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සදහා පොදු ඉසව් වලට සහභාගී වීම

විශේෂ ව්‍යාපෘති අංශය වාර්ශිකව දැයට කිරුළ ඡාතික ප්‍රදර්ශනය සදහාත් අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හි වෙනත් ප්‍රදර්ශනය සදහාත් CAA ප්‍රදර්ශන කුටි සංවිධාන කිරීමේ කාර්යයෙහි නිරත වෙයි.

 වාර්තා/ ප්‍රකාශන පළ කිරීම

 CAASL හි වාර්ෂික වාර්තාව සම්පාදනය කිරීමට අවශ්‍ය තොරතුරු රැස් කරගෙන, සකස් කර වාර්තාව පළ කිරීමෙන් පසුව පාරලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේත්, අදාල රාඡ්‍ය ආයතන සහ වෙනත් කර්මාන්ත හවුල් කරුවන් අතර බෙදා හරිනු ලබන්නේත් විශේෂ ව්‍යාපෘති අංශය විසින් ය. 

භෞතික සහ ප්‍රගති වාර්තා, කාරක සභා අවස්ථා අය වැය වාර්තාව, ව්‍යාපෘති සංවර්ධන වාර්තා ආදිය රේඛීය අමාත්‍යාංශය වෙත සහ මහ බැංකුව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේද විශේෂ ව්‍යාපෘති අංශය විසින් ය. 

සංඛ්‍යා ලේඛන රැස් කිරීම සකස් කිරීම

CAASL හි අනාගත අවශ්‍යතා තක්සේරු කිරීම සදහාත් මහ බැංකුව, අමාත්‍යාංශය සහ පාර්ලිමේන්තුව වැනි බාහිර සන්විධානයන්හි අවශ්‍යතා ඉටුකර දීමට අවශ්‍ය වාර්තා සම්පාදනය කිරීමේ පහසුව සදහාත් විශේෂ ව්‍යාපෘති අංශය සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ අභ්‍යන්තර අංශයන්හි කාර්ය සාධන දත්ත පිළිබද සංඛ්‍යා ලේඛන මාස්පතා රැස් කරයි.

 

වැදගත් සම්බන්ධතා

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions


යාවත්කාලීනය : 16-11-2017.
කතුහිමිකම © 2017 ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරිය . සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය Pooranee Inspirations.

අප සමඟ අමුත්තන් 63  ක් සබැදී සිටී