.
TamilSriLankaEnglish (UK)
:

මුල්‍ය කළමණාකරන අංශය

බලපත්‍ර/ සහිත/අනුමත කිරීම් හෝ බලය පැවරීම්නිකුත්' කිරීම/අළුත් කිරීම/සංශෝධනය කිරීම සඳහා සහ නියාමක සේවා සැපයීම සඳහා සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරිය විසින් අයකරනුලබන ගාස්තු සහ අයකිරීම් 2014.08.01 දින සිට සංශෝධනය කර ඇති බව පොදු මහජනයාට මෙයින් දැනුම් දෙනු ලැබේ.

ශ්‍රී.ල.සී.ගුසේ. අ. හි එකිනෙක අංශය විසින් සපයනු ලබන සේවා වෙනුවෙන් ගාස්තු සහ අයකිරීම් රැස් කිරීම
ශ්‍රී.ල.සී.ගුසේ. අ විසින් නියම කරන ලද නව ගාස්තු සහ අය කිරීම්

අංශයේ කාර්යභාරය

සීමිත සම්පත සී.ගු.සේ.අ./රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති, රීති, සහ කාර්යපටිපාටි වලට අනුකූලව කාර්යක්ෂම ලෙසත්,සකසුරුවම් ලෙසත් කළමනාකරණය කරමින් පොදුවේ පිළිගත් ගිණුම්කරණ ප්‍රත්පත්ති වලට සහ ICASL විසින් පලකරන ලද ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිතීන්ට අනුකුලව ගිණුම් පොත් පවත්වාගෙන යාම සහ සත්‍ය සහ සාධාරණ මුල්‍ය ගිණුම් සකස් කිරීම.

විදේශ විකුණුම් අධිභාර (OSS) රැස් කිරීම
OSS ආදායම ගුවන් ප්‍රවාහන සමාගම් වලින් අයකර ගැනීමේ වගකීම මෙම අංශයට භාර වී ඇත.

විදේශ විකුණුම් අධිභාර (OSS)යනු කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාවෙන් ආරම්භ වන ගුවන් ගමන් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටතදී නිකුත් කරන ලදහෝ සැම එකිනෙක ගුවන් ප්‍රවේශ පත්‍රයක් වෙනුවෙන්, අන්‍යාකාරයකින් නිදහස් කර ඇත්නම් විනා,ප්‍රවේශ පත්‍ර විකුණු ක්‍රමය සහ/හෝ ආකාරය සම්බන්ධව නොතකා, එක්සත් ඡනපද ඩොලර් 60ක් හෝ ඊට සමාන මුදලක් හෝ අධිභාරයක් වශයෙන් අයකරනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකාව තුළට හෝ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටතට හෝ මෙහෙයුම් සිදු කරන ගුවන් ප්‍රවාහන සමාගම් (මාර්ගස්ථ) මෙම විකුණුම් මත අය කරනු ලබන අධිභාරය සිවිල් ගුවන් සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත ප්‍රේෂණය කල යුතුය. කිසියම් මගියෙකු ප්‍රවාහනය කිරීමටඑක් ගුවන් ප්‍රවාහන සමාගමකට වැඩි සමාගම් සංඛ්‍යාවක් මැදිහත් වන්නේ නම් අදාළ මගියා ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටතට ගෙන යනු ලබන ප්‍රථම ගුවන් ප්‍රවහන සමාගම විසින් පියාසර කළ ප්‍රමාණය පදනම් කරගෙන අනෙකුත් මාර්ගස්ථ නොවන ගුවන් ප්‍රවාහන සමාගම් වෙනුවෙන්ද මෙම අධිභාරය සිවිල් ගුවන් සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත ප්‍රේෂණය කරනු ලැබිය යුතුය. IATA (IROE) විසින් පළ කරනු ලබන විනිමය අනුපාතය අනුව මෙම අධිභාරයට සමාන ශ්‍රී ලංකා රුපියල් ප්‍රමාණය ගණනය කර ඒ සඳහා සිවිල් ගුවන් සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ගේ ලිඛිත අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය.

අංක OSS/01/2013 දරණ විධානය
අංක 1550/7 ගැසට් පත්‍රය
CAASL/FN/51 CAASL/N/51(i) ගැසට් පත්‍රය

නැව් නැගීමේ බද්ද රැස් කිරීම සහ බෙදා හැරිම

ගුවන් ප්‍රවාහන සමාගම් වෙතින් නැව් නැගීමේ බදු මුදල් රැස් කරගැනීමේ සහ භාණ්ඩාගාරයේ නියෝජ්‍ය ලේකම් විසින් නිශ්චය කරනු ලබන ආකාරයට එම බදු මුදල් බෙදා දීමේ වගකීම මෙම අංශයට පැවරී ඇත.

නැව් නැගීමේ බද්ද යනු කුමක්ද?

2003 අංක 25 දරණ මුදල්පනත අනුව, ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත් වන පියසරයකට ගොඩ නගින මගීන්ට ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටතදී නිකුත් කරනු ලබන සෑම ගුවන් ප්‍රවාහන සමාගම් ගුවන් ප්‍රවේශ පත්‍රයක් වෙනුවෙන්ම, ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරනු ලබන විධානයක්මගින්අමාත්‍යවරයා විසින් නිශ්චය කරනුලබන,එක්සත් ජනපද ඩොලර් ප්‍රමාණයක් වශයෙන් ගණනය කරනු ලබන, "නැව් නැගීමේ බද්ද" යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන බදු මුදලක් අයකරගනු ඇත.ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත් වන මගින් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තුලදී නිකුත් කරනු ලබන සැම ගුවන් ප්‍රවේශ පත්‍රයක් වෙනුවෙන්ම, භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම්ගේ අනුමැතිය සහිතව සිවිල් ගුවන් සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් නිශ්චය කරනු ලබනවිනිමය අනුපාතයක් අනුව මෙම "නැව් නැගීමේ බද්ද" ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් අයකර ගනු ඇත.

පහත විස්තර සඳහන් මගීන් නැව් නැගීමේ බද්දෙන් නිදහස් කරනු ලැබේ.

  • වයස අවුරුදු දෙකට අඩු කිසියම් ළමයෙක්
  • ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොලකට ගොඩබට වෙලාවේ සිට පැයවිසි හතරක (24) කාලයක් ඇතුලත සංයෝජක පියසරයකින් එම ගුවන් තොටුපොලෙන් පිටත්ව යන කිසියම් 
  • සංක්‍රමණ මගියෙක් 
  • රාජකාරියෙහි යෙදී සිටින, ගුවන් යානයේ මෙහෙයුම් පිරිසට අයත් කිසියම් සාමාජිකයෙක්

2003 අංක 25 දරණ පනත
1791/8 ගැසට් පත්‍රය
අංක EL/01/2012 දරණ විධානය
අංක EL/01/2012 (අතිරේක) දරණ විධානය
CAASL -012
CAASL-014

 

වැදගත් සම්බන්ධතා

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions


යාවත්කාලීනය : 16-11-2017.
කතුහිමිකම © 2017 ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරිය . සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය Pooranee Inspirations.

අප සමඟ අමුත්තන් 60  ක් සබැදී සිටී