.
TamilSriLankaEnglish (UK)
:

ගුවන් යානා අනතුරු සහ සිදුවීම් විමර්ශන ඒකකය


ශ්‍රි ලංකා දේශය ඇතුළත සිදුවන, දේශීය සහ විදේශීය දෙවර්ගයේම වාණිඡ ගුවන් යානා මැදිහත් වන අනතුරු සහ සිදුවීම් පිළිබද විමර්ශනය පැවැත්වීමේ වගකීම පැවරී ඇත්තේ ශ්‍රි ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියටය.

2010 අංක 14 දරණ සිවිල් ගුවන් සේවා පනතේ ඇතුළත් විධිවිධාන අනුව අධිකාරිය විසින් අවස්ථාවෝචිත පරිදි ගුවන්යානා අනතුරු විමර්ශන මණ්ඩලය පත් කරනු ලබනු ඇත. මීට අමතරව ශ්‍රි ලංකාවේ ලියාපදිංචි කරන ලද ගුවන් යානා හෝ ශ්‍රි ලංකාවේ මෙහෙයුම් කරුවකු විසින් මෙහෙයුම් කරනු ලබන ගුවන්යානා හෝ මැදිහත් වන අනතුරු සම්බන්දව විදේශයන්හි පවත්වනු ලබන විමර්ශනයන්ටද උචිත පරිදි ශ්‍රි ලංකාවේ විමර්ශකයින් සහභාගී වනු ඇත.

අනතුරක් විමර්ශනය කිරීමේ එකම අරමුණ වනුයේ සමාන හේතූන් නිසා අනාගතයේදී සිදු විය හැකි අනතුරක් හෝ සිදුවීමක් හෝ වළක්වා ගැනීම ය. ඒ විනා වරද හෝ වගකීම හෝ පැවරීම එහි අරමුණ නොවේ. විමර්ශනය පවත්වන විට ඒ සදහා පත් කරන ලද අනතුරු විමර්ශන මණ්ඩලය අනතුරු සහ සිදුවීම් පිළිබදව ඇති සියලු තොරතුරු සටහන් කරගෙන විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් පසු අනතුරට හෝ සිදුවීමට හේතු සහ/ හෝ ඊට දායක වූ සාධක නිශ්චය කරනු ඇත. අනතුරුව එහි තිබිය හැකි නිරුපද්‍රතතා ගැටලු හදුනාගෙන එකී නිරුපද්‍රතතා ගැටලු විසදීමට ගත හැකි ක්‍රියා මාර්ග පිළිබද නිර්දේශද ඉදිරිපත් කරමින් විමර්ශන වාර්තාව සම්පූර්ණ කරනු ඇත.

අර්ථ නිරූපන

අනතුර - මිනිසුන් සහිත ගුවන් යානයක් සම්බන්ධයෙන් වූ කල්හි පියසරයක් සිදු කිරීමේ චේතනාවෙන් යුතුව කිසියම් පුද්ගලයෙකු ගුවන් යානයට ඇතුලු වීමේ වේලාව සහ එවැනි සියලු පුද්ගලයින් ගුවන් යානයෙන් පිටතට බසින වේලාවේ අතරතුර කාලයේදී හෝ මිනිසුන් රහිත ගුවන් යානයක් සම්බන්ධයෙන් වූ කල්හි එකී ගුවන් යානය පියසරයක් අදහස් කරගෙන පිටත්ව යාමට සූදානම් වේලාව සහ පියසරය අවසානයේ එකී යානය නිසල වී එහි මූලික ප්‍රචාලක පද්ධතිය වසා දමන තුරු කාලය ඇතුළත ගුවන් යානයේ මෙහෙයුම හා බැදුණු සහ

 • ගුවන් යානය තුළ සිටීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් හෝ
 • ගුවන් යානයෙන් ගැලවී ගිය කොටස් කිසිවක් ඇතු එම, ගුවන් යානයේ යම් කොටසක් හා සෘඡුව ගැටීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් හෝ 
 • ඡෙට් ධාරාවට සෘඡුව නිරාවරණය වීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් හෝ
 • යම් පුද්ගලයෙකුට මරණීය තුවාල සිදු වූ හෝ බරපතල තුවාල සිදුවූ
  (ස්වභාවික හේතූන් නිසා සිදු වන තුවාල, තමන් විසින්ම හෝ වෙනත් පුද්ගලයින් විසින් හෝ සිදු කරනු ලබන තුවාල සහ ගුවන් යානය තුළ සාමාන්‍යයෙන් මගීන්ට සහ සේවක පිරිසට උපයෝඡය වශයෙන් ඇති ප්‍රදේශ වලින් බැහැරව සැගවී යන්නන්ට සිදු වන තුවාල මීට අයත් නොවෙී) හෝ
 • ගුවන් යානයේ ව්‍යුහමය ශක්තිය, ක්‍රියාකාරීත්වය හෝ පියසර ලාක්ෂණිකයින් කෙරෙහි අහිතකර බලපෑමක් ඇතිකරන්නාවූ සහ
 • සාමාන්‍යයෙන් විශාල අලුත්වැඩියාවක් හෝ බලපෑමට ලක් වූ සංරචක ප්‍රතිස්ථානය කිරීමක් හෝ අවශ්‍ය විය හැකි 
 • හානියක් හෝ ව්‍යුහමය අක්‍රිය වීමක් හෝ ගුවන් යානයට සිදුවූ
  (ස්වභාවික හේතූන් නිසා සිදු වන තුවාල, තමන් විසින්ම හෝ වෙනත් පුද්ගලයින් විසින් හෝ සිදු කරනු ලබන තුවාල සහ ගුවන් යානය තුළ සාමාන්‍යයෙන් මගීන්ට සහ සේවක පිරිසට උපයෝඡය වශයෙන් ඇති ප්‍රදේශ වලින් බැහැරව සැගවී යන්නන්ට සිදු වන තුවාල මීට අයත් නොවෙී) හෝ
 • ගුවන් යානයේ ව්‍යුහමය ශක්තිය, ක්‍රියාකාරීත්වය හෝ පියසර ලාක්ෂණිකයින් කෙරෙහි අහිතකර බලපෑමක් ඇතිකරන්නාවූ සහ
 • සාමාන්‍යයෙන් විශාල අලුත්වැඩියාවක් හෝ බලපෑමට ලක් වූ සංරචක ප්‍රතිස්ථානය කිරීමක් හෝ අවශ්‍ය විය හැකි 
 • හානියක් හෝ ව්‍යුහමය අක්‍රිය වීමක් හෝ ගුවන් යානයට සිදුවූ
  (ගුවන් යානයේ එක් එන්ඡිමක් පමණක් අක්‍රිය වීම හෝ ඊට සිදුවන හානි (එහි ආවරන හෝ උපාංග ඇතුලුව), ප්‍රචාලකයන්ට, තටු අගට, ඇන්ටෙනාවන්ට, ඉන්දන බට වලට, අවර රෝද තල වලට, ටයර් වලට, තිරිංග වලට, රෝද වලට, ප්‍රතිරෝදක වලට, ඡනේල වලට ගොඩ බෑම් ගියරයේ දොරට, වායු මුවාවන්ව, ගුවන් යානයේ පිට පොත්තට (සුලු තැලීම් හෝ සිදුරු වැනි) සිදු වන හානි හෝ ප්‍රධාන භ්‍රමන තල වලට, පිටුපස භ්‍රමන තල වලට, ගොඩබෑම් ගියරයට සිදු වන සුලු හානි සහ හිමකැට හෝ කුරුලු ගැටීම් (රැඩෝමයේ සිදුරු ඇතුලුව) නිසා සිදු වන සුලු හානි ද මීට ඇතුළත් ‍ නොවේ.) හෝ 
 • ගුවන් යානය සොයා ගැනීමට නොහැකි වූ හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රවේශය නොමැති වනු හෝ 

කිසියම් සිදු වීමකි.

සටහන 1 - සංඛ්‍යා ලේඛනමය ඒකාකාරී භාවය සදහා පමණක්, අනතුර සිදු වූ දිනයේ සිට දින 30ක් ඇතුළත මරණය සිදු වන තුවාලයක් මරණීය තුවාලයක් ලෙස ICAO විසින් වර්ග කරනු ලැබේ.
සටහන 2 - සුන් බුන් සොයා ගැනීමටද නොහැකි වී නිල සෙවීම අවසන් කළ කල්හි ගුවන් යානයක් සොයා ගැනීමට නොහැකි වූවක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

සිදුවීම - ගුවන් යානයක මෙහෙයුම හා බැදුණු, එකී මෙහෙයුමේ නිරූපද්‍රතාව කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති කළ හැකි හෝ අනතුරක් නොවන සිද්ධියකි.

බරපතල සිදුවීම - මිනිසුන් සහිත ගුවන් යානයක් සම්බන්ධයෙන් වූ කල්හි පියසරයක් සිදු කිරීමේ චේතනාවෙන් යුක්තව කිසියම් පුද්ගලයෙකු ගුවන් යානයට ඇතුලු වීමේ වේලාව සහ එවැනි සියලුම ගුවන් යානයෙන් පිටතට බසින වෙලාව අතරතුර කාලයේදී  හෝ මිනිසුන් රහිත ගුවන් යානයත් සම්බන්ධයෙන් වූ කල්හි එකී ගුවන යානය පියසරයක් අදහස් කරගෙන පිටත්ව යාමට සූදානම් වේලාව සහ පියසරය අවසානයේ එකී යානය නිසල වී මූලික පුචාලක පද්ධතය වසා දමන තුරු කාලය ඇතුළත ගුවන් යානයේ මෙහෙයුම හා බැදුනු සහ අනතුරක් සිදු වීමේ ඉහළ සම්භාවිතාවක් තිබුණු බව පෙන්නුම් කෙරෙන තත්ත්වයන් මැදිහත් වුනු කිසියම් සිදුවීමකි

බරපතල සිදුවීම් ලැයිස්තුව (උදාහරණ වලට පහත සදහන් සිදුවීම් ඇතුළත් වේ)

 • ගැටීමක් වැළැක්වීමට  වැළැක්වීමේ උපක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම අවශ්‍ය වන ගැටීමකට ආසන්න වීමක් හෝ වැළැක්වීමේ උපක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම උචිතව තිබුණු අනාරක්ෂිත අවස්ථාවක්
 • අනතුරු වශයෙන් වර්ගීකරණය නොකළ ගැටීම් 
 • පාලිත පියසරයක් භූමියෙහි ගැටීම යාන්තමින් වළක්වා ගැනීම
 • වසන ලද හෝ කාර්යයෙහිනිරත වූ හෝ ධාවන පථයක් මත හෝ ටැක්සි පථයක් මත හෝ නියම නොකරන ලද ධාවන පථයක් මත හෝ සිදු කරන ලද අසාර්ථක ඉගිලුම්
 • වසන ලද හෝ කාර්යයෙහි නිරත වූ හෝ ධාවන පථයකින් හෝ ටැක්සි පථයකින් හෝ නියම නොකරන ලද ධාවන පථයකින් හෝ සිදු කරන ලද ඉගිලුම්
 • වසන ලද හෝ කාර්යයෙහිනිරත වූ හෝ ධාවන පථයක් මත හෝ ටැක්සි පථයක් මත හෝ නියම නොකරන ලද ධාවන පථයක් මත හෝ සිදු කරන ලද ගොඩ බැසීම්  හෝ ගොඩ බැසීමට තැත් කිරීම්
 • ඉගිලුම අතරතුර හෝ ආරම්භක ආරෝහණය අතරතුර හෝ පුරෝකථන කාර්යසාධනය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට සම්පූර්ණයෙන් අපොහොසත් වූ අවස්ථා
 • නියමු කුටිය තුළ, මගී මැදිරිය තුළ, නැව්බඩු මැදිරි තුළ හට ගන්නා ගිණි සහ/හෝ දුම් හෝ එන්ඡින් වල හටගන්නා ගිණි (එවැනි ගිණි, ගිණි නිවීමේ කාරක පාවිච්චි කර නිවා දැමුවේ වුවද)
 • පියසර පිරිසට හදිසියේ අම්ලකර වායුව විච්චි කිරීම අවශ්‍ය වන සිදු වීම්
 • අනතුරු වශයෙන් වර්ගීකරණය නොකරන ලද, පාලනය නොකළ ටර්බයින් එන්ඡින් අක්‍රිය වීම් ඇතුලු ගුවන් යානයේ ව්‍යුහමය අක්‍රිය වීම් හෝ එන්ඡින් බිදී යාම්
 • ගුවන් යානයෙහි මෙහෙයුම කෙරෙහි බරපතල ලෙස බලපෑම් ඇති කරන, ගුවන් යානා පද්ධති එකක හෝ වැඩි සංඛ්‍යාවක ඇති වන බහු විධ ක්‍රියාකාරීත්ව දෝෂ
 • පියසරය අතරතුර පියසර පිරිස අබල භාවයට පත් වීම
 • ප්‍රමාණවත් තරම් ඉන්ධන නොතිබීම, ඉන්ධන අවසාදය, ඉන්ධන නොමැති වීම හෝ ගුවන් යානය තුළ ඇති ඉන්ධන සියල්ල පාවිච්චි කළ නොහැකි තත්ත්වයක් ඇති වීම වැනි නියමුවා විසින් හදිසි අවස්ථාවක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම අවශ්‍ය වන ඉන්ධන ප්‍රමාණයේ මට්ටමට හෝ බෙදා හැරීමට අදාළ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන්
 • A උග්‍රභාවය වශයෙන් වර්ගීකරණය කර ඇති ධාවන පථ ආක්‍රමණයන් - උග්‍රභාවය වර්ගීකරණය කිරීම පිළිබද තොරතුරු (DOC 9870) ධාවන පථ ආක්‍රමණ වැළැක්වීමේ විධිවිධාන සංග්‍රහයෙහි ඇත
 • ඉගිලුම හෝ ගොඩබෑම ආශ්‍රිත සිදු වීම් - (සාවද්‍ය) කෙටි ගොඩ බෑම් (Under-Shooting), ධාවන පථයේ ඉගිලුම් ලක්ෂය පසුකර වැඩි පුර භූමි ධාවනය සිදු කිරීම හෝ ධාවන පථයේ දෙපසින් ඉවතට ධාවනය වීම වැනි - 
 • පද්ධති අක්‍රිය වීම්, කාළගුණ විපර්යාස, අනුමත කරන ලද පියසර පරාමිතීන්ගෙන් බැහැරව සිදු කරනු ලබන මෙහෙයුම් සහ ගුවන් යානය පාලනය කිරීමේ දුෂ්කරතා ඇති වීමට හේතු වූ හෝ හේතු විය හැකිව තිබුණු හෝ වෙනත් සිද්ධීන්
 • පියසරය හැසිරවීම සහ සංතරණ කාර්යය සදහා අනිවාර්යයෙන් තිබිය යුතු අතිරික්ත පද්ධතියක එක් පද්ධතියකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් අක්‍රිය වීම
 • ගුවන් යානයක එල්ලාගෙන ගිය බර පොදියක් හෝ ගුවන් යානයක පිටතින් ගෙන ගිය වෙනත් බරක් හෝ හදිසි අවස්ථා පියවරක් වශයෙන් හිතා මතාම හෝ බැරි වීමකින් හෝ මුදා හැරී

 

වැදගත් සම්බන්ධතා

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions


යාවත්කාලීනය : 16-11-2017.
කතුහිමිකම © 2017 ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරිය . සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය Pooranee Inspirations.

අප සමඟ අමුත්තන් 71  ක් සබැදී සිටී