TamilSriLankaEnglish (UK)
:

ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය


සැමට නිරුපද්‍රිතතා අහසක් සහතික කරමින් අති දක්ෂ සහ විශ්වසනීය ගුවන් සේවා නිරුපද්‍රිතතා නියාමකයෙකු බවට පත්වීම.


උපායමාර්ගික සැලසුම්කරණය සහ ප්‍රබලකර නියාමනය මගින් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති සහ නිර්දේශිත පරිචයන් සමගත් ජාතික ව්‍යවස්ථාමය අවශ්‍යතා සමගත් අනුගත, නිරුපද්‍රිත , සුරක්ෂිත, කාර්යක්‍ෂම, ක්‍රමවත් සහ පරිසර හිතකාමී ජාතික සිවිල් ගුවන් සේවා පද්ධතියක් මෙහෙයවීම සුසාධනය කිරීම.


”සැමට නිරුපද්‍රත සහ කාර්යක්‍ෂම අහසක්”


අපට ඉහලින් ඇති ගුවන් අවකාශය රටේ සහ අනාගත පරම්පරාවේ ප්‍රගමනය සහ සෞභාග්‍යය උදෙසා කළමනාකරණය කළ යුතුව ඇති, සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා වූ අති මහත් විභවයක් සහිත පොදු වස්තුවකි.

 • නිරුපද්‍රතතාව සහ සුරක්ෂිතතා ප්‍රතිපල පිලිබඳ ඉලක්ක ඉටු කර ගැනීම හෝ ඉක්මවා යාම 
 • ප්‍රමාණවත් සම්පත් ලබා ගැනීම.
 • වෘත්තීය භාවයට සහ නිපුණත්වයට පත්වීම.
 • පතල විශ්වාසය සහ පිලිගැනීම දිනා ගැනීම
 • එහි සාධකයන් නොකඩවා පවත්වාගෙන යාම හෝ වර්ධනය කර ගැනීම.
 • සෑම කාර්යකදීම ඉහලම මට්ටමේ ඵලදායිතාව සාක්ෂාත් කර ගැනීම.
 • ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති සහ පරිචයන් සමඟ ඉහල මට්ටමක අනුවෘත්තිය පවත්වාගෙන යාම.
 • සිවිල් ගුවන් සේවා සැලසුම්කරණය සහ සංවර්ධනය සඳහා ශක්තිමත් සුසාධකයෙකු වීම.

 • අදාළ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති සහ නිර්දේශිත පරිචයන් සමඟ අනුගත වෙමින් ව්‍යවස්ථාපිත කාර්යන් වඩාත් හොදින් සහ යථා යෝග්‍ය ලෙසක්‍රියාත්මක කිරීමසහ සමාජ වගකීම් ඉටු කිරීම. 
 • සැලකියයුතු ගුවන් සේවා ගැටළු සඳහා විසදුම් හඳුනා ගැනීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • නිශ්චිත පිළිවෙත් වෙනස් කිරීමේ ප්‍රාරම්භණයන් හදුන්වාදීම.
 • ගුවන් සේවා කර්මාන්තය සමඟ සහයෝගයෙන් සහ හවූලේ කටයුතු කිරීම.
 • විනිවිද භාවයෙන් යුක්තව සහ යථායෝග්‍ය ආකාරයට කටයුතු කිරීම සහ ඵලදායි අභ්‍යන්තර සහ භාහිර සංදේශනයක් පැවැත්වීම.
 • සියලු ලිපි ලේඛණ , උපකරණ සහ අභ්‍යන්තර කාර්යපටිපාටි වල ප්‍රබලකර භාවය සහ යථායෝග්‍යතාව පවත්වාගෙන යාම.


CAASL සහ එහි කාර්යමණ්ඩලය :-

 • ගුවන් සේවා නිරුපද්‍රතතාවට ඉහළම ප්‍රමුඛත්වය සහ වැදගත්කම ලබා දෙමින් නිරුපද්‍රතතා පිළිවෙත් ප්‍රවර්ධනය කරනු ඇත.
 • CAASL හි සේවා ලාභීන්ට සපයනු ලබන සේවාවන්හිදී විශිෂ්ඨයන් වනු ඇත.
 • භාරගන්නා සියළුම කාර්යන්හිදී “කල හැකිය” යන ආකල්පයෙන් කටයුතු කරනු ඇත.
 • විශ්වාසනීය, යථාර්තවාදී සහ යථායෝග්‍ය පුද්ගලයින් බවට පත්වීම අරමුණු කර ඇත.
 • අඛණ්ඩ වර්ධනය සොයා යාමේදී වෙනස් වීමට කැමැත්ත සහ හැකියාව ඇති කර ගනු ඇත.
 • සාර්ථකත්වය ලබා ගැනීම සඳහා එක්ව වැඩ කරනු ඇත.
 • විවෘතව, අවංකව, සහ විනිවිද භාවයෙන් යුක්තව කටයුතු කරනු ඇත.
 • සැම කර්යකදීම කාර්යක්ෂමතාව,ඵලදායිතාව සහ ක්‍රමවත්භාවය ප්‍රවර්ධනය කරනු ඇත.
 • සගයන්ට ගරු කරමින් සහ ඔවුන් විශ්වාස කරමින් කණ්ඩායමක් ලෙස කටයුතු කරනු ඇත.
 • සැමගේ දායකත්වය අගය කරනු ඇත.
 • සමාජ වගකීම් සහ බැදීම් හදුනාගනු ඇත.
 • කරනු ලබන කාර්යන්ගෙන් සතුට ලබනු ඇත.
 • වෘත්තීමය ප්‍රවේශය සම්බන්ධව ආඩම්බර වනු ඇත.
 • ගෘහ පරිසරයක් රාජකාරි පරිසරයක් තුලනය කරනු ඇත. 

 • වාණිජ ගුවන් සේවා අංශයෙහි මාරක අනතුරු වැලැක්වීම 
 • ගුවන් යානා පැහැර ගැනීම සහ සිවිල් ගුවන් සේවා කාර්යන්හි නීති විරෝධී ලෙස මැදිහත්වීම වැලැක්වීම.
 • පොදු ගුවන් සේවා අනතුරු වැලැක්වීම
 • ගුවන් තොටුපොල තුල භුමිය මත සිදුවන ගුවන් සේවා ආශ්‍රිත මාරක අනතුරු වැලැක්වීම.
 • ඉංජිනේරු /නඩත්තු වැඩපොළ තුළ සිදුවන අනතුරු අඩු කිරීම
 • ගුවන් සේවා සිදුවීම් අවම කිරීම
 • “නියමිත වේලාවට” පිටත්වීම්හි සිදුවන ප්‍රමාද අවම කිරීමට සහය වීම
 • ගුවන් ගමන් යාම සාමාන්‍ය පන්තියේ පුද්ගලයන්ට ඔරොත්තු දෙන තත්වයට ගෙන ඒම
 • ගුවන් ගමන් වලදී සැපයෙන සේවාවන්හි තත්වය දියුණු කිරිම ධෛර්‍යමත් රීම
 • ආරක්ෂක අවශ්‍යතා සිහි තබා ගනිමින්, ගුවන් තොටුපොල තුල ඇති වන තදබදය අවම කිරීම සහ මගින් හැසිරවීමේ කටයුතු කඩිනම් කිරිම සඳහා පහසුකම් සැපයීම.
 • ගුවන් ප්‍රවාහනයේ මෙහෙයුම් පිරිවැය අවම කිරීමට සහ නාස්තිය නැති කිරීමට සහාය වීම.
 • ගුවන් සේවාවෙන් පරිසරයට ඇතිවන අහිතකර බලපෑම අවම කිරීමට සහාය වීම.
 • ගුවන් සේවාවෙහි විභව ප්‍රතිලාභ පිලිබඳව පාසල් සිසුන් දැනුවත් කිරීම.
 • මීළඟ ගුවන් සේවා වෘත්තිකයන් පරම්පරාව සුදානම් කිරීම.

 • රාජ්‍ය මත පැවරී ඇති සිවිල් ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රයට අදාළ ජාත්‍යන්තර බැඳීම් ඉටුකිරීම සහ ප්‍රබලකර අන්දමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ඉතා ඉහල මට්ටමක් පවත්වා ගනිමින් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති සහ නිර්දේශිත පරිචයන් නිරතුරුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ බලාත්මක කිරීම.
 • සම්බාධක/සීමා පැනවීම රහිත ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් ගුවන් සේවා පද්ධතිය ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමට ලක්වීම සහ රාජ්‍යයේ ගුවන් සේවා පද්ධතියට එරෙහිව ICAO විසින් බරපතල නිරුපද්‍රිතතා ප්‍රවෙදිතා මතු කිරීම වැලැක්වීම.
 • සිවිල් ගුවන් සේවාවෙහි නිරුපද්‍රිතතාව, සුරක්ෂිතතාව, කාර්යක්ෂමතාව සහ ක්‍රමවත් බව වර්ධනය වීම සහ එහි ප්‍රතිපලයක් වශයෙන් ගුවන් ප්‍රවාහන පද්ධතිය කෙරෙහි විශ්වාසය ඇති වීම.
 • ශ්‍රී ලංකා ගුවන් අවකාශය ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගේ යහපත උදෙසා උපරිම වශයෙන් ප්‍රයෝජනයට ගැනීම.
 • රටේ සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය
 • අහේතුක තරඟකාරිත්වය නිසා සිදුවන ආර්ථික අපතේ යාම් වැලැක්වීම.
 • ගුවනින් ප්‍රවාහනය කෙරෙන පුද්ගලයින්ගේ සහ ගුවන් භාණ්ඩ වල පිවිසුම සහ චලනය වැඩි දියුණු වීම.
 • සිවිල් ගුවන් සේවා ක්ෂෙත්‍රය තුල විශ්වාස කටයුතු සේවා සැපයීම.
 • පාසල් සිසුන්ට සිවිල් ගුවන් සේවා ක්ෂෙත්‍රයෙහි අධ්‍යාපානය ලබා දීම.
 • සිවිල් ගගන නාවික කාර්යන්හි සියලු අංශ ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
 • ප්‍රබලකර නියාමනයන් සහ නීති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ඊට උචිත නෛතික රාමුවක්
 • පරිසර සංරක්ෂණය.

 

වැදගත් සම්බන්ධතා

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions


යාවත්කාලීනය : 23-02-2018.
කතුහිමිකම © 2018 ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරිය . සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය Pooranee Inspirations.
MOD_VVISIT_COUNTER_VERROR_101

අප සමඟ අමුත්තන් 76  ක් සබැදී සිටී