පුවත් සංග්‍රහ

සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරියේ නව සභාපති ලෙස ජී. එස්. විතානගේ මහ...

ජනවාරි 18 2023

ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරියේ උප සභාපති ජී. එස්. විතානගේ...

Bids are called for procurements of Goods and Services for the Civil Aviation Authority of Sri Lanka. Interested bidders are requested to respond for the supply of same on or before the closing dates indicated below, as per instructions given herein

Index Reference No  Particulars relating to the Procurement  Additional Information  Date Published  Status
1 -  Calling for Expression of Interest, Establishment of Flying Training Institute at Batticaloa Airport, Sri Lanka - 01.01.2023 Open
2 IFB/SP/2023-01 Procurement of Designation of qualified hospitals to carry out medical investigations on behalf of Aeromedical Services, CAASL - 16.01.2023 Open
 

 

Chairman,
Departmental Procurement Committee,
Civil Aviation Authority of Sri Lanka,
No.152/1, Opposite Radar Hill,
Minuwangoda Road,
Katunayake.