செய்தி ஊட்டங்கள்

පොසොන් සීල භාවනා - 2022 වැඩසටහන

15 ஜூன் 2022

පොසොන් පුන් පොහෝ දිනය තේමා කරගනිමින්, ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන්සේවා...

Hon. Minister Nimal Siripala De Silva Visits CAASL

26 மே 2022

The Newly Minister of Ports, Shipping & Aviation Services, Hon....

Refer to the attached Quarantine Measures Issued by the Ministry of Health on 27th Jan 2022 and In particular the following Clause:

“All Foreign National Passport Holders must have a travel insurance for at least USD 50,000 including cover for hospitalized treatment for Covid-19 infection. The period of stay in Sri Lanka and additional 14 days should be covered by the insurance”

As per the instructions of the Hon.Minister of Tourism, Please note that the above clause only will be applicable from 0001hrs on 10th of February 2022 (CMB Time).

Click here to download MOH Directive