පුවත් සංග්‍රහ

පොසොන් සීල භාවනා - 2022 වැඩසටහන

ජූනි 15 2022

පොසොන් පුන් පොහෝ දිනය තේමා කරගනිමින්, ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන්සේවා...

Hon. Minister Nimal Siripala De Silva Visits CAASL

මැයි 26 2022

The Newly Minister of Ports, Shipping & Aviation Services, Hon....

Chairman Vice Chairman Member-ex Officio Member-ex Officio
Chairman  Vice Chairman  DGCA & CEO  Secretary 
Mr. Upul Dharmadasa CTC Mr. Amitha Wijayasuriya Capt.Themiya Abeywickrama
DGCA & CEO,
Civil Aviation Authority

General (Retd) G.D.H. Kamal Gunarathne
(WWW. RWP. RSP. USP. ndc. psc. MPhill)-
Secretary, Ministry of Defence

Member-ex Officio Member Member Member
 JC Weligamage Member Member Capt.Navin 2021

Ms J.C.Weligamage -
Treasury Representative,
Director General ,Department of Public Finance of the Ministry of Finance

Mr. Nihal Jayawardana. PC Mr. Chaminda Welegama  Capt. Navin De Silva
Ministry Representative       
Awanthi 2 2021       

Ms. Avanthi Senaratne 

Ministry Observer,
Director (Aviation) Ministry of Tourism & Aviation

     

Legend of CAA Board of Directors

Former Directors