පුවත් සංග්‍රහ

CATC rebranded as "Sri Lanka Airport & Aviation Aca...

අගෝස්තු 04 2021

The Civil Aviation Training Centre -Sri Lanka, the training division...

Juan Carlos Salazar of Colombia begins mandate as ICAO Secre...

අගෝස්තු 04 2021

Mr. Juan Carlos Salazar of Colombia officially assumed the office...

සභාපති උප සභාපති සාමාජික-හිටපු නිලධාරී සාමාජික-හිටපු නිලධාරී
       
උපුල් ධර්මදාස මහතා අමිත විජයසූරිය මහතා කපිතාන් තේමිය අබේවික්‍රම
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී,
සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය

මේජර් ජෙනරාල් (මී) ජී.ඩී.එච්. කමල් ගුණරත්න 

(WWW. RWP. RSP. USP. ndc. psc. MPhill)-
ලේකම්,
ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

සාමාජික-හිටපු නිලධාරී සාමාජික සාමාජික සාමාජික
     

පී.කේ. අයන්ති ද සිල්වා 
භාණ්ඩාගාර නියෝජිත,
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්,

ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

නිහාල් ජයවර්ධන මහතා (ජනාධිපති නීතිඥ) සරලා චින්තක කරුණාරත්න මහතා

චමින්ද වෙලේගම මහතා

අමාත්‍යාංශ නියෝජිත      
     

අවන්ති සේනාරත්න මහත්මිය

Ministry Observer,
Director (Aviation) Ministry of Tourism & Aviation

     

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ පුරාවෘත්තය

හිටපු අධ්‍යක්ෂවරු