දත්ත විශ්ලේෂණය

ගුවන් දත්ත, සංඛ්‍යාලේඛන සහ වාර්තා

ගුවන් ප්‍රවාහන කාර්ය සාධන සංඛ්‍යාලේඛන - මෑත කාර්ය සාධනය (2020.01.01 - 2020.04.30)

මගී ප්‍රවාහනය
Uplifted 1,140,720
Discharged 1,057,847
Total 2,198,567
භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය
Loaded (MT) 35,484.82
Unloaded (MT) 20,317.36
Total (MT) 55,802.19
ගුවන් යානා ප්‍රවාහනය
Scheduled - Pending
Non Scheduled - Pending
Total - Pending

මූල්‍ය සංඛ්‍යාලේඛන

ගුවන් ආරක්ෂණ අධීක්ෂණ සංඛ්‍යාලේඛන

ICAO විගණන සංඛ්‍යාලේඛන

ගුවන් විමෝචනයේ පාරිසරික බලපෑම

පුවත් සංග්‍රහ

Russia to lift travel restrictions for 09 countries includin...

ජූලි 21 2020

The Ambassador of the Russian Federation, H. E. Yuri Materiy...

Appointment of Hostage Negotiator - Team to be engaged hosta...

ජූලි 16 2020

Appointing of well-trained hostage negotiators in a Sate, as a...

Awards Ceremony - Letters of Authorization for Drone Operati...

ජූලි 08 2020

Nineteen 19 Drone Operators from around the country were awarded...

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සමාගම් නියෝජිතයන්ගේ සංගමය, ගුවන් ගමන් සේවා...

ජූලි 08 2020

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සමාගම් නියෝජිතයන්ගේ සංගමයේ (SLAAR) විධායක සාමාජීකයන් පිරිසක්...

ICAO Universal Security Audit Program

ජූනි 29 2020

Continuous Monitoring Approach (USAP-CMA) 2020 - Sri Lanka Sri Lanka...

විමසීම් සහ ප්‍රතිචාර

විමසීම් විස්තර

කතුහිමිකම © 2020 ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය හා සංවර්ධනය : Procons Infotech
ජූම්ලා! යනු GNU/GPL වරපත යටතේ නිකුත් වූ නිදහස් මෘදුකාංගයකි