පුවත් සංග්‍රහ

CAASL Begins Second Dose of COVID-19 Vaccination Program for...

මැයි 11 2021

Civil Aviation Authority of Sri Lanka (CAASL) rolled out the...

මත්තලට පැමිනි ගුවන් යානාවක් සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරියේ හදිසි...

මැයි 11 2021

ගුවන්සේවා ක්ෂේත්‍රයේ යහ පැවැත්ම රඳා පවතිනුයේ එහි ආරක්ෂාව සහ නිරුපද්‍රිතතාව...

Civil Aviation Safety Performance Sri Lanka