செய்தி ஊட்டங்கள்

DGCA authorization letters were awarded to the Flight Test E...

08 ஏப்ரல் 2022

Implementing Standard 72 Requirements for Flight Crew Licensing was published...

Turkish Airlines ready to operate two daily flights to Colom...

08 ஏப்ரல் 2022

Mr. Murat Bayder, the General Manager for Sri Lanka and...

 Applicable Period Rate 
 01-Jan-2021 to 31-Mar-2021  USD 1 = 185.80 
01-Apr-2021 to 30-Jun-2021  USD 1 = 194.01
01-July-2021 to 30-Sep-2021  USD 1 = 195.50
01-Oct-2021 to 31-Dec-2021  USD 1 = 210.00
01-Jan-2022 to 10-Mar-2022  USD 1 = 202.05
11-Mar-2022 to 17-Mar-2022  USD 1 = 259.9999
18-Mar-2022 to 24-Mar-2022  USD 1 = 274.9979
25-Mar-2022 to 31-Mar-2022 USD 1 = 289.9960
01-Apr-2022 to 07-Apr-2022 USD 1 = 298.9958
08-Apr-2022 to 14-Apr-2022 USD 1 = 319.9971
15-Apr-2022 to 21-Apr-2022 USD 1 = 329.9975
22-Apr-2022 to 28-Apr-2022 USD 1 = 339.9979
29-Apr-2022 to 05-May-2022 USD 1 = 354.9960
06-May-2022 to 12-May-2022 USD 1 = 369.9991
13-May-2022 to 19-May-2022 USD 1 = 377.4967

Updated Schedule of AML Examinations for the Year 2022